Tegen iets aanstoten

Icoon tegen iets aanstoten

Tegen iets aanstoten

In de Storybuilder database zijn voor het ongevalstype ‘Tegen iets aanstoten’ 350 ongevallen met 350 slachtoffers opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 1% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval raakt het slachtoffer gewond door tegen iets aan te lopen, iets aan te stoten, langs iets scherps te strijken of ergens achter te blijven haken. Het gaat daarbij om onbedoeld contact tussen het slachtoffer en het object.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht, zijn bijvoorbeeld de positie van (delen van) het lichaam, de controle over de lichaamsbeweging / de balans van het slachtoffer, de mate van visueel contact, de staat of conditie van het arbeidsmiddel, de plaats van het object, en het gebruik van een geschikt arbeidsmiddel.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Tegen iets aanstoten. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

De activiteiten van de slachtoffers waren divers. Ze waren bijvoorbeeld bezig met logistieke handelingen (25%), rondlopen (21%), onderhouden of aanpassen van apparatuur of arbeidsmiddelen (9%), schoonmaken of opruimen (8%), constructie-, bouw- of sloopwerkzaamheden (7%), het bedienen van machine of apparatuur (6%), of sport, spel of training (5%).

Het ongeval gebeurde meestal tijdens de beweging van een hand of arm (31%), tijdens het lopen (20%), of tijdens het op, af of over iets stappen (15%).

De arbeidsmiddelen

De slachtoffers stoten tegen verschillende soorten objecten aan. Elementen van gebouwen, constructies en obstakels komen hierbij vaak voor (26%). Voorbeelden zijn glaspuien en ramen, muren, wanden, hekwerken, en deuren.

Ook systemen voor gesloten of open transport en opslag komen vaak voor (21%). Hieronder vallen transportwagentjes, palletstellingen, (rol)containers, vorkheftrucks, en kranen.

Een andere groep arbeidsmiddelen is die van materialen, objecten, producten, onderdelen van machines, en voertuigen (18%). Voorbeelden zijn diverse grote en kleine bouwmaterialen, zoals bakstenen en bekistingen en onderdelen van machines en voertuigen.

Andere arbeidsmiddelen waar slachtoffers tegen aanstoten zijn vast gemonteerde machines (11%), kantooruitrusting, persoonlijke uitrusting, en sportuitrusting (5%), en voertuigen voor transport over land (4%).

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalGecontroleerde beweging naar hetobject toe, waarvan men zich nietbewust isOngecontroleerde lichaamsbewegingin de richting van een objectOnbekend0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenPositie van lichaam(sdelen)Controle van lichaams(beweging)/balansVisueel contactStaat/ conditie van het gereedschap/arbeidsmiddelPositie/ locatie van het objectGereedschap/ arbeidsmiddel0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar. Het meest voorkomend was een verkeerde positie van (delen van) het lichaam. Dit kwam bijvoorbeeld door het dragen van een ring om de vinger die ergens achter bleef haken of omdat de persoon zich in de gevarenzone bevond. Ook ging er vaak iets mis met de controle van de lichaamsbeweging / de balans van het slachtoffer. Dit kwam bijvoorbeeld door uitglijden, struikelen, verstuiking of verrekking, door een gevaarlijk en krachtige beweging van het slachtoffer, door stoeien, dollen, of gevaarlijk gedrag, of omdat het slachtoffer werd geduwd/geraakt door een ander persoon.

Waarom ging het mis?

Allerlei maatregelen en middelen zijn van belang om in een organisatie veilig te kunnen werken. Een organisatie verschaft deze maatregelen en de betrokken medewerkers gebruiken ze. Ook is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen in stand te houden, te onderhouden en om hierop toezicht te houden. In de Storybuilder database wordt de rol van organisatie hierbij globaal in kaart gebracht. Storybuilder richt zich hierbij op de rol van het veiligheidsmanagement van de organisaties.

De onderstaande grafiek laat zien welk type achterliggende oorzaken in het veiligheidsmanagement bij dit ongevalstype een rol hebben gespeeld.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen in de databaseAchterliggende oorzaken: waarom gaat het mis?Motivatie, betrokkenheid en alertheidErgonomie/ Man machine interface(MMI)MateriaalTegenstrijdige belangenCompetentiePlannen en proceduresCommunicatie en coördinatieBeschikbaarheid van mensen0%10%20%30%40%50%60%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 350 ongevallen van het type: Tegen iets aanstoten opgenomen waarbij 350 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (87%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de leeftijd van slachtoffers;
 • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
 • de aard van het letsel;
 • de plaats van het letsel.

In de grafieken kunt u ter vergelijking ook informatie zien over de slachtoffers van de andersoortige ongevallen die in de database zijn opgenomen.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersTegen iets aanstotenAndere ongevallen in Storybuilder10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Tegen iets aanstoten.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferTegen iets aanstotenAndere ongevallen in Storybuilder(Vermoedelijk) Niet -permanent letsel(Vermoedelijk)Permanent letselOnbekende ernst letselOverleden0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 68% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 24% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 8% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingTegen iets aanstotenAndere ongevallen in StorybuilderWonden enoppervlakkige letselsBotbreuken(Hersen)schuddingen eninwendige letselsTraumatischeamputaties (verlies vanledematen)0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek zijn de verwondingen divers. Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers in één van de twee groepen is voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingTegen iets aanstotenAndere ongevallen in StorybuilderBovenste ledematenOnderste ledematenHoofdRomp en organen0%10%20%30%40%50%60%70%80%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren en de werkomgeving

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd. In dit deel van deze pagina worden enkele van die algemene kenmerken getoond. Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

 • de sector waarin het bedrijf actief is;
 • de werkomgeving.

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 82 Overige zakelijkedienstverleningSBI 85 OnderwijsSBI 87 Verpleging, verzorging enbegeleiding met overnachtingSBI 84 Openbaar bestuur, overheids…SBI 84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringenSBI 26 Vervaardiging van computers…SBI 26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurSBI 77 Verhuur en lease van auto's, …SBI 77 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederenSBI 27 Vervaardiging van elektrischeapparatuurSBI 18 Drukkerijen, reproductie vanopgenomen mediaSBI 17 Vervaardiging van papier,karton en papier- en kartonwarenSBI 71 Architecten, ingenieurs en tec…SBI 71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controleSBI 86 Gezondheidszorg0%5%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 1,7% van de ongevallen in Storybuilder een ongeval door aanstoten is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 1,1%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

 • Primair en speciaal onderwijs (SBI 852): 6% van de ongevallen in Storybuilder is een ongeval door aanstoten
 • Defensie (SBI 8422): 4% van de ongevallen in Storybuilder is een ongeval door aanstoten

De werkomgeving

Tot slot weten we voor een deel van de ongevallen meer over de omgeving waarin gewerkt werd ten tijde van het ongeval. In het geval van Tegen iets aanstoten is deze informatie beschikbaar voor 197 van de 350 ongevallen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage in een bepaalde werkomgevingDe werkomgevingProductie gebied,fabriek, werkplaatsRuimte gebruikthoofdzakelijk vooropslag, laden,lossenBouw - gebouwwordt gesloopt,gerepareerd,onderhoudenOnderhoud gebied,reparatiewerkplaatsBouw - gebouwwordt gebouwd0%10%20%30%40%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

Bovenstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt werd toen een ongeval gebeurde dat in de Storybuilder database is opgenomen. Het percentage is berekend ten opzichte van de ongevallen waarvoor deze informatie beschikbaar is.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

 •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
 •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie