De perspectieven op deze pagina zijn opgehaald in een focusgroep, met zes deelnemers afkomstig uit het programma Bouw en infrastructuur en het Inspectiebreed Kenniscentrum. In de focusgroep zijn vooraf geen specifieke thema’s benoemd. Deelnemers zijn bevraagd over algemene knelpunten, kansen en successen.

Close up foto van iemand met een clipboard

Knelpunten

  • De kennis over de bouwprocesbepalingen bij opdrachtgevers ontbreekt of is vluchtig (als iemand met de juiste kennis uit dienst gaat of een andere functie krijgt, is de kennis weer verdwenen).
  • De inspectieprocessen na een ernstig arbeidsongeval geven niet de mogelijkheid om de keten en/of het V&G-plan mee te nemen in het ongevalsonderzoek (wel als er sprake is van een dodelijk slachtoffer).
  • Er gelden geen opleidingseisen voor de coördinatoren in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Daardoor weet de betreffende persoon niet altijd welke taken bij deze functie horen.
  • De boetes die opgelegd kunnen worden aan opdrachtgevers, zijn door hen makkelijk te betalen. Hierdoor zijn de boetes niet effectief.

Kansen en successen

  • Er zou een partij moeten zijn die kennis over de bouwprocesbepalingen, het V&G-plan en de vergewisplicht actief overbrengt aan opdrachtgevers en aannemers. Hierbij is het wel van belang dat voor elk bouwwerk door de opdrachtgever nog kritisch wordt nagedacht over de risico’s.
  • We zouden kunnen leren van het buitenland, het gaat immers om Europese regelgeving. In andere Europese landen wordt een andere invulling gegeven aan de bepalingen, werkt het daar beter?
  • De NLA Nederlandse Arbeidsinspectie (Nederlandse Arbeidsinspectie) denkt dat het kan helpen om ketenaansprakelijkheid in te voeren.
  • Er zouden opleidingseisen gesteld kunnen worden aan de coördinatoren ontwerp- en uitvoeringsfase.
  • Er zouden eisen gesteld kunnen worden aan waar een V&G-plan aan moet voldoen. Een voorbeeld daarbij is een verplichte keuring van het plan, zoals nu ook het geval is met RI&E Risico-inventaristie en evaluatie (Risico-inventaristie en evaluatie).