Perspectieven zijn verzameld in twee focusgroepen op locatie (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) met 27 deelnemers, en een online vervolg focusgroep met 11 deelnemers. In de focusgroepen zijn vooraf geen specifieke thema’s benoemd. Deelnemers zijn bevraagd over algemene knelpunten, kansen en successen.

Foto van een arbo-professional

Knelpunten

 • V&G-plan:
  • De werkelijkheid staat vaak ver af van wat op papier staat.
  • Het is lang niet altijd bekend bij opdrachtgevers en aannemers wat er in een V&G-plan moet staan.
  • Het V&G-plan wordt door veel bedrijven gezien als een formaliteit. Vaak staan er in het plan allerlei 'open deuren' beschreven, die ook niet gaan over samenlooprisico’s, zoals het dragen van een bril bij slijpwerkzaamheden.
  • De werkenden ‘onderin’ de keten kennen het V&G-plan niet.
 • De rol van de coördinatoren ontwerp- en uitvoeringsfase is niet duidelijk: wie moet het zijn en wat zijn diens taken dan?
 • Er zijn vaak (te)veel onder- en nevenaannemers betrokken bij bouwprojecten. Dit betekent dat er elke dag andere mensen op een project zijn en ook elke dag andere omstandigheden.
 • In de keten weet men vaak niet wie waar verantwoordelijk voor is.
 • Er is vaak sprake van (grote) tijdsdruk. Het komt voor dat een V&G-plan nog niet af is, maar men wel moet beginnen met het project. Bij gebrek aan tijd wordt er ook wel een ‘copy-paste’ V&G-plan gemaakt.
 • Slechte afspraken bovenin de keten sijpelen door naar beneden.

Kansen en successen

 • Het voeren van een (regelmatig terugkerende) dialoog tussen de partijen kan helpen de ‘papieren tijger’ naar de werkelijkheid brengen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van:
  • Een dagelijkse start op het project waarbij alle betrokkenen aangesloten zijn (zowel horizontaal als verticaal);
  • Met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over de belangrijkste risico's voorafgaand, tijdens en na de uitvoering zonder daarbij te verzanden in oneindige hoeveelheden (digitaal) papier;
  • Het oprichten van bijvoorbeeld een groep in Whatsapp. Hier kunnen dan successen en minder goede verhalen gedeeld worden, inclusief foto’s.
 • Ga alleen in zee gaan met partijen waarvan je weet dat ze goed werken en goed met veiligheid omgaan.
 • Stel één V&G-coördinator aan in plaats van twee, dit scheelt in de overdracht en deze persoon is dan vanaf het begin betrokken bij de veiligheid op het project.
 • Er zouden opleidingseisen gesteld kunnen worden aan de coördinatoren ontwerp- en uitvoeringsfase.
 • Vertaal wet- en regelgeving naar (handelingsperspectief voor) de uitvoerende mensen.
 • Maak als opdrachtgever een heldere omschrijving van eisen en controleer of de uitvoerende partij het begrepen heeft. Kijk ook aan voorkant of de opdrachtnemer de opdracht aan kan. Blijf als opdrachtgever ook begeleiden, zeker in het begin van een bouwproces, maar ook later. Blijf leren, sturen en herhalen.
 • Stel dezelfde eisen aan een V&G-plan die ook aan de RI&E Risico-inventaristie en evaluatie (Risico-inventaristie en evaluatie) worden gesteld, bijvoorbeeld het laten toetsen door een kerndeskundige.