Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Ervaringen met een locatiespecifieke poortinstructie

Algemene informatie:

 • Interventietype: Poortinstructie
 • Interventie: Voor een specifiek bedrijf
 • Bedrijf: Voorbij Funderingstechniek
 • Omvang: 150 mensen
 • Sector: Bouw
 • Contactpersoon: Rick Riggelink
 • Datum online: 2-3-2023

Omschrijving, doelen en doelgroepen:

Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van funderingswerkzaamheden. Dit doen zij voor de infrabouw, waterbouw, utiliteitsbouw en industriebouw. Bij Voorbij maakt gebruik van de Generieke Poortinstructie Bouw (GPI). Daarnaast hanteren ze een eigen poortinstructie op basis van hun veiligheidsfilosofie: TOVF wat staat voor Trots Op Veilig Funderen. Dit is een training die gevolgd wordt door nieuwe medewerkers, in combinatie met het cultuurprogramma van Voorbij. Beide zijn verplicht en duren samen twee dagen.

Bij Voorbij Funderingstechniek staan vijf waardes centraal: verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid, je goed voorbereiden en risico’s en dilemma’s bespreken, elkaar aanspreken op onveilige situaties, het stoppen van onveilig werk en je houden aan de afgesproken regels. De nieuwe medewerkers (heiers) maken door middel van de TOVF training en het cultuurprogramma kennis met deze vijf waardes. Ze krijgen voorbeelden van deze waardes en bespreken deze met elkaar. Daarna krijgen ze dilemma’s voorgelegd (gekoppeld aan de vijf waarden) die plenair worden besproken onder andere door te vragen hoe de deelnemers met de dilemma’s om zouden gaan. Tijdens het bespreken van dilemma’s wordt dan duidelijk of de deelnemers zich de waardes voldoende eigen hebben gemaakt en tijdens het werk op een veilige manier zullen handelen. Na vijf jaar moeten de medewerkers een opfriscursus volgen.

“Wat wij wel meegeven aan onze mensen, is onze filosofie rondom veiligheid. […]Als jij bij ons komt werken, dan krijg jij eerst een soort kennismakingsgesprek, en dat is vaak de eerste dag dat je komt werken, En na een maand, twee maanden, krijg je een introductie op het gebied van TOVF en TOVF staat bij ons voor Trots Op Veilig Funderen, dat is onze veiligheidsfilosofie.”

Ervaren opbrengsten

 • Mensen worden goed voorbereid op het werk.
 • Het leren om je eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het aantal meldingen over onveilige situaties, bijna ongevallen en TOVF meldingen is sinds de invoering van TOVF tweeëneenhalf jaar geleden enorm toegenomen, en dat is positief.
 • TOVF zorgt ervoor dat er uitleg wordt gegeven waarom men iets doet of anders zou moeten doen en dat er terugkoppeling wordt gegeven. Dit zorgt ervoor dat het gesprek tussen de mensen van Voorbij, maar ook tussen mensen van Voorbij en andere partijen, op gang komt en in stand blijft.
“Toen wij tweeëneenhalf jaar geleden begonnen, kreeg ik ongeveer (…) 35 meldingen per jaar van ongevallen. Ongevallen in de breedste zin van het woord, hè, gevaarlijke situaties, noem het op. Ongeveer anderhalf jaar daarna had ik meer dan 150 meldingen. Dat zegt namelijk iets over (…) dat mensen veel meer de bereidheid hadden om iets te melden. En dat had er vooral mee te maken (…) dat heel veel mensen de behoefte hebben dat er heel serieus met hun melding iets gedaan wordt.”

Ervaren knelpunten

 • De trainingen zijn een flinke tijdsinvestering, en voor inleners en ZZP’ers is vaak niet haalbaar om die investering te doen.
 • Waardes worden soms misbruikt om bepaald werk niet te doen. Bijvoorbeeld als het gaat om verontreinigde grond, dat is een behoorlijk risico, maar in Nederland niet aan te ontkomen.
 • Het kan een uitdaging zijn om aan de waardes vast te houden als in de keten wordt samengewerkt met andere partijen.

Tips en suggesties ter verbetering

 • Blijf vasthouden aan het gedachtegoed en houd het levend onder iedereen die er mee moet werken. Neem het mee in personeelsgesprekken.
 • Stel ambassadeurs aan die het gedachtegoed actief blijven uitdragen onder alle werknemers. Let er hierbij wel op dat dit geen ‘politieagenten’ worden, het is belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar.
 • Door het invoeren van TOVF zijn er flink meer meldingen binnen gekomen. Data verzamelen over die meldingen kan heel nuttig zijn, maar er moet wel een doel gediend worden met die data.
 • Zorg dat je de (vijf) waarden ook als leidinggevende of als KAM-manager uitdraagt.