Gevolgen van onderdompeling of verdrinking

Icoon gevolgen van onderdompeling / verdrinking

Gevolgen van onderdompeling of verdrinking

In de Storybuilder database zijn 57 ongevallen met 66 slachtoffers opgenomen van het ongevalstype: ‘Verdrinking en andere gevolgen van onderdompeling’. Dit komt neer op ongeveer 0,2% van alle ongevallen in de database. Deze pagina geeft meer inzicht en informatie over dit ongevalstype. Vanwege deze lage aantallen wordt deze informatie beperkt tot de hoofdlijnen.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval is sprake van verdrinking doordat men te water (of een andere vloeistof) raakt. De aanwezigheid in het water kan onbedoeld zijn (ten gevolge van een ander type ongeval, bijvoorbeeld een val), maar kan ook bewust zijn (zoals tijdens een training of recreatieve activiteiten met personeel). Als er sprake is van overdruk of onderdruk bij duikwerkzaamheden, dan valt het ongeval onder het ongevalstype ‘Te snelle (de)compressie’.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht, zijn bijvoorbeeld het voorkomen van ongewenst te water raken, de positie in/onder water, de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, de zwemvaardigheid en het drijfvermogen.

Oorzaken en gebeurtenissen

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen bijdragen aan het ontstaan van het ongeval. Toch zijn vanuit Storybuilder overeenkomsten tussen ongevallen te herleiden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de meest voorkomende oorzaken en gebeurtenissen van een type ongeval in kaart te brengen. Zo ook voor het ongevalstype: Gevolgen van onderdompeling of verdrinking. We volgen op deze pagina het ongeval vanaf de werkzaamheden vlak voor het ongeval tot aan het moment dat het risico niet langer onder controle was. Voor meer informatie over Storybuilder kunt u naar dit filmpje kijken of het beschrijvende rapport lezen.

Vlak voor het ongeval

De meeste slachtoffers waren bezig met activiteiten op of nabij het water (77%), een kleiner deel van de slachtoffers voerde activiteiten in het water uit (18%). Voorbeelden van activiteiten op of nabij het water waren activiteiten op een schip (18%), groenvoorziening (12%), rijden in een voertuig nabij water (12%), transport over water (12%), laden/lossen van een schip aan de kade (8%), aanmeren van een schip (6%) en bouwwerkzaamheden (5%). Activiteiten in het water waren trainen/oefenen (9%), duiken (8%), en reddingswerk (2%).

De arbeidsmiddelen

Belangrijke betrokken arbeidsmiddelen waren vaartuigen voor vracht of personenvervoer (37%), draagbare of verplaatsbare machines voor grondbewerking in bouw en landbouw (16%), transportwagentjes (4%), en vaste of mobiele kranen, op voertuigen gemonteerd (7%).

Gebeurtenissen

Door een combinatie van factoren kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante tussenstappen - gebeurtenissen - zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage van de ongevallenRelevante gebeurtenissen tijdens het ongevalPersoon zinktBekneld onder waterOnbekend0%10%20%30%40%50%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Waar ging het mis?

Maar waar gaat het dan mis bij deze ongevallen? Welke veiligheidsmaatregelen waren niet op orde waardoor het ongeval kon gebeuren? In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maatregelen in Storybuilder zijn onderzocht en hoe vaak hiermee iets mis gaat.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage ongevallen van dit type waarbij de maatregel faaldeWaar ging het mis bij het voorkomen van het ongeval?Preventieve veiligheidsmaatregelenVoorkomen van ongewenst te waterrakenPositie in/ onder het waterPersoonlijke beschermingsmiddelen(PBM)ZwemvaardigheidDrijfvermogen0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1…100%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

In de bovenstaande grafiek worden veiligheidsmaatregelen getoond die een rol speelden bij de ongevallen. Van deze algemene analyse zijn ook concretere voorbeelden beschikbaar.

Wanneer het slachtoffer zich in een onveilig positie in of onder water bevond, kwam dit door gevaarlijke omstandigheden van het water (sterke stroming, lage temperatuur), doordat het slachtoffer vast kwam te zitten onder water (in een kabel, touw of andere obstakels), of doordat het slachtoffer vast kwam te zitten in een voertuig dat te water raakte. Het gebruik van een reddingsvest had een deel van de verdrinkingen kunnen voorkomen.

De slachtoffers

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van deze ongevallen zijn vaak ernstig. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden.

Er zijn in de database 57 ongevallen van het type: Gevolgen van onderdompeling of verdrinking opgenomen waarbij 66 slachtoffers zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is man (88%). Dit deel van deze pagina geeft inzicht in deze slachtoffers en de gevolgen die de ongevallen voor hen hebben gehad.

Achtereenvolgens zijn grafieken opgenomen met informatie over:

  • de leeftijd van slachtoffers;
  • de uiteindelijke gevolgen van de ongevallen;
  • de aard van het letsel;
  • de plaats van het letsel.

Leeftijd van slachtoffers

Created with Highcharts 7.0.1LeeftijdscategoriePercentage slachtoffers in de databaseLeeftijdsverdeling slachtoffersGevolgen van onderdompeling of verdrinking10 .. 1920 .. 2930 .. 3940 .. 4950 .. 5960 .. 690%10%20%30%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014. Incidentele slachtoffers jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar zijn niet getoond.

De bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van de ernstige arbeidsongevallen van het type: Gevolgen van onderdompeling of verdrinking.

Uiteindelijke gevolgen

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseUiteindelijke gevolgen voor het slachtofferGevolgen van onderdompeling of verdrinkingOverleden(Vermoedelijk) Niet -permanent letsel(Vermoedelijk)Permanent letselOnbekende ernst letsel0%10%20%30%40%50%60%70%80%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Bovenstaande grafiek geeft de ernst van het letsel van het slachtoffer weer. In 32% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis en moet daar een nacht of langer blijven. In 54% van de gevallen volgt geen ziekenhuisopname. Voor de overige 14% is dit onbekend.

Aard van het letsel

In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen. De grafiek toont alleen verwondingen die bij meer dan 10% van de slachtoffers zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databaseType verwondingGevolgen van onderdompeling of verdrinkingVerdrinkingenverstikkingBotbreukenWonden enoppervlakkigeletsels(Hersen)schu…(Hersen)schuddingen en inwendige letselsTraumatischeamputaties(verlies vanledematen)Soort letselonbekend ofnietgespecificeerdEffecten vanextremetemperaturen,licht enstraling0%10%20%30%40%50%60%70%80%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Plaats van het letsel

Deze verwondingen kunnen op verschillende plaatsen van het lichaam voorkomen. In de onderstaande grafiek staat dat toegelicht. De grafiek toont alleen de plaats van het letsel als die bij meer dan 10% van de slachtoffers zijn voorgekomen.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage slachtoffers in de databasePlaats verwondingGevolgen van onderdompeling of verdrinkingGehele lichaamen diverseplaatsenBovensteledematenOndersteledematenVerwond deelvan het lichaamnietgespecificeerdHoofdRomp enorganen0%10%20%30%40%50%60%70%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014

Sectoren

In de Storybuilder database worden algemene kenmerken van de ongevallen en de bedrijven waarbij de ongevallen gebeurden vastgelegd.

Sectoren en subsectoren

Sommige ongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren. Er worden in deze sectoren immers andere werkzaamheden uitgevoerd en andere arbeidsmiddelen gebruikt. De onderstaande grafiek toont sectoren waarin de ongevallen van dit type relatief vaak voorkomen.

Een uitgebreider overzicht van ongevallen in verschillende sectoren is beschikbaar op deze pagina.

Created with Highcharts 7.0.1Percentage binnen de sectorHet ongevalstype in verschillende sectorenSBI 50 Vervoer over waterSBI 84 Openbaar bestuur,overheidsdiensten en verplichtesociale verzekeringenSBI 32 Vervaardiging van overigegoederen0%5%10%15%Bron: Storybuilder gegevens 1998-2014.

De bovenstaande grafiek toont sectoren waarbij meer dan 0,6% van de ongevallen in Storybuilder een verdrinking is. Gemiddeld voor alle sectoren is dat 0,2%. Verder worden alleen sectoren getoond waarbij meer dan 100 ongevallen in de Storybuilder zijn opgenomen.

Daarnaast zien we ook een aantal subsectoren waar dit type ongeval een relatief grote rol speelt. Opvallend hierbij zijn de volgende subsectoren:

  • Overheidsdiensten (brandweer en politie) (SBI 842): 2% van de ongevallen in Storybuilder is een verdrinking.
  • Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (SBI 439999): 2% van de ongevallen in Storybuilder is een verdrinking.

Over de gegevens

De informatie op deze webpagina komt uit de Storybuilder database van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

  •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
  •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     zijn onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

meer informatie