Training Operational Resilience Capabilities (TORC)

Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

De interventie bestaat uit een training waarbij het ‘TORC-spel’ wordt gespeeld. Dit spel simuleert een onverwachte situatie (operationeel dilemma) waarin veilig adaptief gehandeld moet worden. Een spelbord structureert de trainingssituatie. De deelnemers wordt ieder gevraagd om een rol aan te nemen binnen een specifieke casus. Deze casus wordt vervolgens stapsgewijs gespeeld waarbij de groep wordt gevraagd om de situatie te beschouwen en beslissingen te nemen vanuit ieders eigen rol. Als toevoeging kunnen spelkaarten door de spelleider worden gebruikt om ontwikkelingen, uitdagingen en veranderingen te introduceren (zgn. gamechanger-kaarten). Tijdens het spelverloop wordt de aanpak van de groep bijgehouden op het spelbord en vastgelegd volgens een model dat elementen van resilience beschrijft. Deze aantekeningen worden tijdens een feedbackbijeenkomst besproken.

Algemene informatie

 • Interventietype: Trainen van medewerkers
 • Interventie: TORC Training Operational Resilience Capabilities
 • Bedrijf: TNO
 • Omvang: 100 – 249 medewerkers
 • Sector: Overige zakelijke dienstverlening
 • Contactpersoon: Dolf van der Beek
 • Datum online: 11-6-2020

Doelen & Doelgroepen

Doelgroep(en): Operationele medewerkers

Bedoelde effecten:

 • Voorbereiding voor noodsituaties
 • Het goed plannen van werkzaamheden
 • Afspraken rondom taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Hoe om te gaan met onverwachte situaties
 • Communicatieprocessen en afspraken
 • Open communicatie
 • Omgaan met dilemma's / afwegingen

Het doel van de interventie is om operationele medewerkers in staat te stellen om beter veerkrachtig te kunnen handelen in niet-voorziene omstandigheden of als zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Met een veerkrachtige handeling wordt ‘operationeel effectief veilig handelen’ bedoeld binnen een bepaalde context. Het gaat hierbij om de uitvoering van een reguliere taak, niet over crisissituaties. Nevendoel is het verbeteren van de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Doelgroep van de interventie zijn de operationele medewerkers, direct leidinggevenden, het hoger management en onderaannemers dan wel ingehuurde medewerkers.

Invoering

 • Aard van de interventie: Doorlopende interventie
 • Zelfstandig of ondersteund door een derde partij: Alleen met behulp van een externe partij met onafhankelijke rol
 • Belang betrokken management: Belangrijk
 • Training of opleiding nodig: Ja

Tijdens het spel, dat ongeveer 2 tot 3 uur duurt, wordt gewerkt met een eerder opgestelde casus van het eigen bedrijf. Op voorhand moet deze casus dus worden geselecteerd. Ook moeten de zogeheten 'gamechanger-kaartjes' worden gemaakt die voor plotselinge veranderingen in het spelverloop kunnen zorgen. Het spel zelf heeft een aantal fasen: Het begeleid spelen van het bordspel voor één of meerdere groepen operationele medewerkers. Het begeleid spelen van het bordspel met leden van het managementteam. Een integrale 'feedback'-bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden overeenkomsten en verschillen tussen de twee spelmomenten besproken. Het aantal groepen is afhankelijk van het doel en de omvang van het project. Vaak wordt het spel breed uitgezet in de organisatie, onder een meerderheid van de medewerkers. Verschillende groepen in de organisatie nemen deel aan het spel. In ieder geval een groep operationele medewerkers en een groep managers. De interventie wordt idealiter met de ondersteuning van een externe, onafhankelijke partij uitgevoerd. Voor deze begeleiding heeft TNO een overeenkomst gesloten met Advisafe. Ook als de interventie zelfstandig wordt uitgevoerd, dienen licentiekosten te worden betaald voor het TORC-spel. De totale kosten (exclusief personeel) zijn minder dan 1000 euro. Voor Veiligheidskundigen vergt de interventie enige (voorbereidings)tijd, zeker 40 manuren

Kosten

 • Eenmalige kosten: €€€ 
 • Doorlopende kosten: €€ 
 • De aard van deze kosten was: Inhuur van externe adviseurs

Doorlopende kosten bestaan slechts uit het drukken van de 10 vragen kaartjes en deze in ruime mate beschikbaar hebben. Eventueel zouden kosten voor het uitvoeren van "in company" compliance audits waarbij het gebruik van en toepassen van het kaartje wordt bekeken daarin worden meegerekend

Effectiviteit

Ervaren effectiviteit: ★★★☆☆

De aandrager weet niet of door middel van de interventie de veiligheid is verbeterd, maar geeft wel aan dat met het uitvoeren van de interventie de gestelde doelen ‘’grotendeels zijn bereikt’. De effectiviteit van de interventie is door de aandrager structureel onderzocht aan de hand van een rapportage door een externe partij en een wetenschappelijke studie. Verder is de interventie uitgevoerd bij enkele pilotbedrijven. Door deze bedrijven is er is zeer positief gereageerd op de training. De resultaten van de pilots zijn terug te vinden in de rapporten die beschikbaar zijn gesteld op de projectwebsite: https://projects.safera.eu/project/9