Het zit erop! De afgelopen periode organiseerden wij drie succesvolle en leerzame online bijeenkomsten. Bij de eerste online bijeenkomst hebben wij samen met Jop Groeneweg het interventieplatform feestelijk gelanceerd. Bij de andere twee bijeenkomsten stond een specifieke veiligheidsinterventie centraal; bij de ene was dit de LMRA, bij de andere leiderschap. We hebben tijdens de bijeenkomsten met en van elkaar geleerd wat succesfactoren zijn en gekeken naar hoe interventies bij andere bedrijven zijn geïmplementeerd. Wij kijken terug op drie zeer geslaagde middagen en willen alle deelnemers en gastsprekers nogmaals hartelijk danken voor hun deelname. 

Heb je een bijeenkomst gemist? Je kan alle bijeenkomsten terugkijken via onderstaande links:

Tijdens de bijeenkomsten konden de deelnemers vragen stellen via de chat. Een selectie van deze vragen hebben we onderaan dit nieuwsbericht beantwoord. De vragen zijn onderverdeeld in vragen over de website veiligheidsinterventies.nl en vragen aan Jop Groeneweg en Victor Roggeveen.  

We hopen dat je door de bijeenkomsten geïnspireerd bent geraakt om jouw veiligheidsinterventie te delen op het interventieplatform Veiligheidsinterventies.nl. Zodat we met en van elkaar kunnen blijven leren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen over de website Veiligheidsinterventies.nl

Kun je ook interventies toevoegen die niet werken, of dat aangeven in de database? 

Dat kan zeker. Je kunt bij het invoeren van de interventie op de website aangeven dat je de interventie niet effectief vindt en waarom niet. Hier kunnen andere veiligheidsprofessionals ook van leren.

Kunnen medewerkers zelf aangeven of een interventie werkt? 

Bij het invoeren van de interventie kun je aangeven waarom je de interventie effectief vindt. Hier kun je dan bijvoorbeeld quotes van medewerkers toevoegen of uitleggen waarom de medewerkers de interventie goed vinden werken. Ook is het mogelijk om bijlages toe te voegen, bijvoorbeeld als er een onderzoek naar de effectiviteit is uitgevoerd.

Hoe zijn de kosten bij het invullen te objectiveren als je weet dat er veel variatie is in organisatietype en in omvang?

Er zijn een aantal vragen naar kosten die de indiener van de interventie moet beantwoorden. Allereerst wordt er gevraagd naar de aard van de kosten. Moeten er bijvoorbeeld kosten gemaakt worden voor de aanschaf van materialen? Of voor de inhuur van externe adviseurs? Verder wordt gevraagd naar een inschatting van de eenmalige kosten en van de doorlopende kosten. Hierbij kan de indiener aangeven of deze zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog zijn. Ook kan de indiener aangeven waar deze eenmalige en doorlopende kosten uit bestaan.

Hoewel dit natuurlijk geen precieze kostenspecificatie is, geeft het de lezer een globaal beeld van de hoogte van de kosten en waar het bedrijf geld aan heeft uitgegeven. Er wordt niet gevraagd naar een precieze specificatie van de kosten. Uit vooronderzoek bleek dat deze informatie lang niet altijd eenvoudig en eenduidig te geven is. 

Op wat voor manier wordt er gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing van de interventies in de database?

Onder het kopje ‘Effectiviteit van de interventie’ (het laatste onderdeel van het invulformulier bij het aandragen van een interventie) moet de indiener aangeven of de effectiviteit van de interventie in kaart is gebracht en zo ja, hoe dat dan gedaan is. Daaronder staat ook de optie ‘Ja, door middel van een wetenschappelijke studie naar de effectiviteit’. Verder wordt er gevraagd aan te geven waarom de indiener denkt dat de interventie de veiligheid al dan niet verbeterd heeft. Als er meerdere interventies in de database zijn ingevoerd is meer onderzoek naar de onderbouwing van interventies mogelijk.

 

Vragen aan Jop Groeneweg (webinar 25 september)

In de zorg lopen veel verschillende interventies door elkaar. Waarom werkt het daar (vaak) beter dan in het veiligheidsveld?

Het is op zich logisch dat in een organisatie meerdere interventies worden toegepast. Om echter inzicht te krijgen in de werking van een specifieke interventie is voor die interventie een systematische aanpak gewenst. Dit kan bijvoorbeeld door een interventie toe te passen op een (willekeurig gekozen) deel van de afdelingen, werknemers of werkplekken. Een dergelijke onderzoeksopzet is meestal noodzakelijk om het effect van die specifieke interventie te kunnen onderzoeken.

Kent de zorg ook Life Saving Rules?  (in de zin van arboveiligheid) voor de patiënt lijkt het vrij duidelijk…

Nee, maar de zorg kent wel een aantal speerpunten, waar ze zwaar op inzetten om die te verbeteren. Een voorbeeld zijn de ongevallen met bloed verdunnende middelen. Maar er bestaat in de zorg geen absolute lijst, zoals we die bij andere bedrijven wel zien. Ik voorzie ook niet dat dit snel gaat gebeuren, omdat de diversiteit van de werkzaamheden in de zorg zo groot is, dat bij een generieke lijst medewerkers zichzelf daar niet goed in kunnen herkennen. Of dat terecht is? Dat is iets wat we goed kunnen uitzoeken met veiligheidsinterventies.nl. (vraag wordt beantwoord in het webinar rond 1:14:00)

Over de LMRA (en andere interventies):  Is een interventie altijd een extra taak voor de medewerkers?
Ja, een interventie zoals de LMRA is een extra taak, maar je hoopt natuurlijk dat het uiteindelijk geïntegreerd wordt in de werkzaamheden. Zodat het gewoontegedrag wordt, net als het naar links en naar rechts kijken bij over te steken. Ik geloof dat de meest succesvolle interventies, de interventies zijn die uiteindelijk geautomatiseerd gedrag worden. In het begin doe je dit bewust, maar na verloop van tijd wordt het net zo iets als het aantrekken van schoenen voordat je de deur uit gaat. (vraag wordt beantwoord in het webinar rond 1:22:00)

 

Vragen aan Victor Roggeveen (webinar 20 november)

Wat zijn gedragingen van de proces-georiënteerde leider (herdershond) die een gunstig effect hebben op veiligheid?

Een proces-georiënteerde (of Growth) leider…

  • … motiveert zijn medewerkers om in te grijpen als hij denkt dat bij het continueren van het productieproces veiligheidsrisico’s ontstaan.
  • … toont begrip indien een medewerker om veiligheidsredenen het productieproces heeft onderbroken, ook al blijkt achteraf dat er geen risico bestond.
  • … zorgt dat noodzakelijke verbeteringen worden geïmplementeerd.
  • … geeft veiligheid prioriteit (“Safety first!”).

Levert jouw model ook selectiecriteria op voor het zoeken naar een goede leider?

Dat denk ik wel, maar minstens even belangrijk is om te peilen hoe werknemers hun leider inschatten. Men gedraagt zich namelijk op basis van hoe men denkt waar de leider belang aan hecht. Zo al een productiegerichte-leider productiegerichtheid onder zijn medewerkers creëren. Mijn onderzoek toont aan dat dit incidenten stimuleert.

Hoe verander je productiegerichte leidinggevenden naar procesgerichte leidinggevenden?

Hoe je dat veranderproces aanpakt, hangt helemaal af van de cultuur van de organisatie. Bij een scheepswerf zul je dat anders aan moeten pakken, dan in een ziekenhuis. Maar het begint altijd en overal met een overtuigende houding van de baas!