Het ongevalstype Contact met vallende objecten komt regelmatig voor. Analyses op deze pagina worden jaarlijks bijgewerkt en beslaan nu de periode van 2020 tot en met 2021. In deze analyse zijn ongevallen door een vallend object meegenomen waarvoor een complete MLvO beschikbaar is; in totaal gaat het om 165 ongevallen. Dit is ongeveer 7% van de ongevallen in de dataset.

Het ongeval in het kort

Bij dit type ongeval wordt het slachtoffer geraakt door vallende, omvallende of instortende objecten, zoals lading, delen van gebouwen, materialen of producten. Het slachtoffer bevindt zich niet zelf op een omvallende of instortende structuur of object, maar wordt door deze geraakt.

Factoren die bij deze ongevallen worden onderzocht zijn bijvoorbeeld het zekeren van de objecten, het beheersen van de stabiliteit van het geplaatste of gestapelde object, het beheersen van de stabiliteit van de ondergrond, het beschermen tegen aanstoting en het voorkomen van binnentreden in de gevarenzone waarbij objecten onder normale omstandigheden kunnen vallen.

Als een slachtoffer wordt bedolven onder bulkgoed, zoals aarde of deeltjes uit een silo, wordt dat in een ander type ongeval beschreven. Lading die van een opgestelde of in gebruik zijnde kraan of hijswerktuig valt wordt ook in een ander ongevalstype beschreven.

Inhoud van deze pagina

Ieder ongeval is anders. Verschillende oorzaken, gebeurtenissen en activiteiten kunnen een rol spelen. Op deze pagina bespreken we achtereenvolgens:

  • de activiteiten en werkzaamheden vlak voor het ongeval
  • de veiligheidsmaatregelen en gebeurtenissen
  • wat er is gevallen
  • de gevolgen van het ongeval voor de slachtoffers

Activiteiten en werkzaamheden

In de grafiek hieronder wordt weergegeven of werkzaamheden aan of in de buurt van het object hebben geleid tot het ongeval. Bij de meeste ongevallen was dit het geval (58%). Vaak waren dat werkzaamheden aan het object dat gevallen is (39%). Klik op de onderstreepte regel of de balk om deze verdeling te zien.

Waar ging het mis?

De onderstaande grafiek laat zien hoe het ongeval kon gebeuren. In de praktijk gaan vaak meerdere dingen tegelijkertijd mis. Een object was bijvoorbeeld niet stabiel geplaatst of gestapeld en een slachtoffer kwam onbewust in de gevarenzone. Voor elke veiligheidsmaatregel is weergegeven of deze wel of niet faalde en heeft bijgedragen aan het ongeval.


Gebeurtenissen en veiligheidsmaatregelen

Door een combinatie van falende veiligheidsmaatregelen kon het uiteindelijk mis gaan. Relevante gebeurtenissen zijn hierbij in kaart gebracht. Deze gebeurtenissen worden weergeven in de onderstaande grafiek; hierbij is weergegeven wat als eerste is voorgevallen. Als een object bijvoorbeeld kantelde, afbrak, of instortte en daardoor viel dan wordt dat getoond in de bijbehorende categorieën. Als een object viel om een andere reden dan wordt de categorie Object (laten) vallen gebruikt. In deze gevallen werd het object bijvoorbeeld geraakt of aangestoten. Tenslotte hoort het vallen van een object soms bij het normale werk.

Door op een onderstreepte gebeurtenis te klikken kunt u ook zien welke veiligheidsmaatregelen in die gevallen relatief vaak niet op orde waren. De grafiek toont de veiligheidsmaatregelen die bij deze gebeurtenis het vaakst faalden, mits dit bij meer dan 5% van de ongevallen gebeurde.

De vallende objecten

De objecten vielen bijvoorbeeld van een wand of muur, voertuig of transportwagentje, of constructie op hoogte. De slachtoffers werden meestal geraakt door een object dat oorspronkelijk stond (48%). Daarnaast wordt 19% van de slachtoffers geraakt door een object dat ergens tegenaan stond en 15% door een object dat plat lag.

Let op, objecten die van een kraan vallen worden onder een ander type ongeval meegenomen.

Het gewicht van de verschillende objecten die vielen is aanvullend in kaart gebracht.

De meeste slachtoffers werden geraakt door een enkelvoudig object of een object dat los stond (39%), 20% van de slachtoffers werd geraakt door onderdelen van een constructie, en 16% door objecten uit een stapel.

De gevolgen voor slachtoffers

Van de 165 ongevallen in de dataset waarbij een slachtoffer geraakt is door een vallend object is van het slachtoffer met het ernstigste letsel bekend wat de gevolgen waren. Soms valt er bij een ongeval meer dan één slachtoffer; bij dit ongevalstype komt dat weinig voor, in ongeveer 2% van de ongevallen is er meer dan één slachtoffer.

Het merendeel van de slachtoffers is man (94%), gemiddeld waren de slachtoffers ongeveer 41 jaar oud. De gevolgen van de meldingsplichtige ongevallen die in de MLvO dataset zijn opgenomen zijn vaak ernstig. Het slachtoffer wordt geraakt door het object en kan daarbij ook zelf tot val komen (56%) of zelfs tot een lager niveau (6%).

Slachtoffers kunnen hierbij blijvend letsel oplopen of als gevolg van het ongeval overlijden. De onderstaande grafieken tonen achtereenvolgens:

  • De hoogte van waar het object viel
  • Waar aan het lichaam letsel is ontstaan
  • De uiteindelijke gevolgen voor het slachtoffer en de aard van het letsel.

De onderstaande grafiek laat zien waar aan het lichaam de slachtoffers letsel opliepen. Door op de onderstreepte categorie te klikken kunt u zien waar het letsel precies optrad.

De onderstaande grafiek geeft inzicht in de uiteindelijke gevolgen van het ongeval voor de slachtoffers. Door op de onderstreepte categorie te klikken kunt u meer informatie bekijken over de aard van het bijbehorende letsel van deze slachtoffers (hierbij kan een slachtoffer meerdere letsels hebben).