Kartrekkers Veiligheid

Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Bij DAF Trucks N.V. werken medewerkers onder meer in een productieomgeving waar (onderdelen voor) vrachtwagens gemaakt worden. De medewerkers werken in teams van ongeveer 10 tot 15 personen. In elk team neemt één medeweker, naast zijn gewone operationele taak, de taak van ‘Kartrekker Veiligheid’ op zich.  In totaal heeft DAF Trucks N.V. ongeveer 200 kartrekkers veiligheid aangewezen. De kartrekkers veiligheid zijn bereikbaar en beschikbaar als zich veiligheidsvraagstukken voordoen. Samen met hun leidinggevende of de veiligheidskundige gaan zij met deze vraagstukken aan de slag. Daarmee zijn de kartrekkers een belangrijke schakel in de communicatie over en het oplossen van praktische veiligheidszaken. Ook hebben de kartrekkers aanvullende veiligheidstaken die zij naast hun gewone werk uitvoeren. Zo lopen ze regelmatig veiligheidsrondes; organiseren ze ‘toolbox meetings’ en bespreken ze het thema veiligheid met nieuwe medewerkers in het team.

Algemene informatie

 • Interventietype: Aanbrengen van een overlegstructuur
 • Interventie: Kartrekkers Veiligheid
 • Bedrijf: DAF Trucks N.V.
 • Omvang: 3000 of meer medewerkers
 • Sector: Autoindustrie
 • Contactpersoon: Hein-Jan van Veldhoven
 • Datum online: 4-10-2019

Doelen & Doelgroepen

Doelgroep(en): Operationele medewerkers

Bedoelde effecten:

 • Vakmanschap in de uitvoering van het werk
 • Open communicatie
 • Participatie van medewerkers en betrokkenheid bij veiligheid

Het doel van de interventie is om ‘massa te creëren’. Na de invoering hebben relatief veel meer personen in het bedrijf een directe rol en extra betrokkenheid bij veiligheid. Hiermee ontstaat ook een toegankelijk en laagdrempelig communicatiekanaal om concrete veiligheidsvraagstukken te signaleren en op te pakken. Het is voor de uitvoerende medewerkers eenvoudig om even contact te zoeken met de kartrekker van het eigen team. De doelgroepen van de interventie zijn de operationele medewerkers die het feitelijke werk uitvoeren. De kartrekkers zelf zijn een intermediaire doelgroep die direct wordt begeleid door de veiligheidskundigen.

Invoering

 • Aard van de interventie: Doorlopende interventie
 • Zelfstandig of ondersteund door een derde partij: Volledig zelfstandig
 • Belang betrokken management: Zeer belangrijk
 • Training of opleiding nodig: Ja

De kartrekkers vullen hun rol zelfstandig in. Dit doen ze samen met de teamleider en het team. De kartrekkers besteden ongeveer één mandag per maand aan hun rol. Kartrekkers die werkzaam zijn in hetzelfde fabrieksonderdeel hebben eens per vier weken overleg met de veiligheidskundige van de fabriek. Een centrale veiligheidskundige ondersteunt de kartrekkers door bijvoorbeeld informatie aan te dragen over incidenten en over ‘best practices’. De veiligheidskundige inspanning bedraagt ongeveer één mandag per week. Bij de invoering van de aanpak zijn verschillende bijeenkomsten en trainingen georganiseerd. Er is beperkt gebruik gemaakt van ondersteuning door een adviseur. Externe begeleiding is voor deze interventie niet noodzakelijk. Wel is er een interne projectleider nodig. Het is essentieel dat de organisatie bereid is om op continue basis tijd vrij te maken voor veiligheid.

Kosten

 • Eenmalige kosten: €€€ 
 • Doorlopende kosten: €€€ 
 • De aard van deze kosten was: Inzet van eigen veiligheidsprofessionals, HR medewerkers en dergelijke

De kosten om de interventie in te voeren waren beperkt. Directe kosten voor opleiding en training waren beduidend minder dan 1.000 euro per kartrekker.

Effectiviteit

Ervaren effectiviteit: ★★★★☆

De organisatie geeft aan dat met het uitvoeren van de interventie de “doelen grotendeels zijn bereikt”. In de periode dat de interventie werd ingevoerd is het aantal ongevallen in het bedrijf sterk gedaald (OSHA rate van drie naar één verzuimongeval per 200.000 gewerkte uren). Hoewel de aandrager schat dat de interventie hierbij een belangrijke rol heeft gespeeld kan deze daling niet met zekerheid aan de interventie worden toegeschreven.