In dit document is een procesbeschrijving van de RI&E Risico-inventaristie en evaluatie (Risico-inventaristie en evaluatie) in het kader van de arbobeleidscyclus opgezet. De procesbeschrijving bevat de volgende stappen: 0) Informatie inwinnen en delen, 1) Risico’s inventariseren, 2) Risico’s evalueren (prioriteren), 3) Plan van aanpak opstellen, 4) Toetsing, 5) Plan van aanpak uitvoeren, 6) Plan van aanpak monitoren, 7) RI&E actueel houden en 8) Het gehele proces evalueren. Daarnaast is bij iedere stap een specifieke beschrijving toegevoegd. Deze beschrijving geeft aan hoe elke stap uitgevoerd kan worden in de praktijk.